LP Choy 专用经文草药粉牌

《No★M132》~龍普再后期粉牌


师父: Luang Pu Choy(Joy),Wat Si Utumpon
特别之处:2548年制,佛牌前面是龍普再法像,背面为龍普再专用经文。佛牌背面有印93代表龍普再93岁制这批佛牌。
佩带功效:快速提升人緣運。
供請完畢/SOLD