LP Pian, Wat Kraen Katin 头帮坤平

《No★K102》~龙波遍头帮坤平
师父: LP Pian, Wat Kraen Katin
特别之处:這批坤平從制作到開光都相當的認真,從佛历2548就開始籌備聖料到2549年出庙,在最後開光法會是還邀請了数位高僧一同加持開光包括龍普添和龍婆溫等人。佛牌正面右加了一支金符管。
佩带功效:快速提升人緣运及助生意谈判运。
结缘价:供請完畢(sold out!)
Monk: LP Pian, Wat Kraen Katin
Special: made in year 2549 with real gold tarkut.
Price: 供請完畢(sold out!)